Slovník pojmov

Možno sa vám už stálo, že ste narazili na výrazy, ktorým ste nerozumeli. Aby ste sa v tejto problematike nestratili, pripravili sme pre vás zoznam tých najdôležitejších výrazov.

A

Automatizácia (Automation)

Môže ísť o automatizáciu firemných procesov, jednotlivých úloh, výroby a ďalších súčastí firmy. Najčastejšie sa automatizácia spája so zjednodušením a tzv automatizovaním opakujúcich sa procesov a aktivít vnútri firmy. Firma tak šetrí čas, náklady a efektívnejšie využíva pridanú hodnotu ľudského kapitálu tam, kde je to potrebné.

C

Cenová ponuka

Cenová ponuka je finálny dokument z návrhom fixnej ceny (vrátane variabilných položiek) za produkt alebo službu. Väčšinou je dodávaná zákazníkovi (firme alebo jednotlivcovi) na základe žiadosti o ponuku. Vytvára ju obchodný zástupca, ideálne každému klientovi na mieru.

Cenový kalkulátor

Je jednoduchý nástroj, často spojený s produktovým konfigurátorom, ktorý počíta výslednú sumu za službu alebo tovar ná základe vstupných údajov zákazníka a logiky definovanej dodávateľom. Takýto kalkulátor si môžete zostaviť s Bondly na akýkoľvek typ produktu alebo služby.

Cenový odhad

Cenový odhad predchádza cenovej ponuke a ide o nezáväznú cenovú ponuku robenú na základe kvalifikovaného odhadu potrieb klient. Cenový odhad sa môže že realizovať aj s neúplnými vstupnými informáciami o klienta pre určenie vhodnosti predávaného produktu alebo služby pre klienta, ktorý si ju vyžiadal. Zodpovedný za ňu je obchodný zástupca, v prípade väčších oddelení tzv. Pre-Sales oddelenie (oddelenie prípravy predaja), ktoré tieto odhady spracúva a distribuuje zákazníkom.

CRM – Riadenie vzťahov so zákazníkmi

CRM je softvér, ktorý si môže firma kúpiť, prenajať alebo vyvinúť na mieru. Vďaka nemu monitoruje životný cyklus zákazníka alebo zákazky od prvého konktaktu po posledné predaje. Obsahuje kontaktné údaje zákazníka, typy a hodnoty predajov a stav v ktorom sa nachádzajú. Može (ale nemusí) obsahovať komunikáciu so zákazníkmi a ďalšie moduly. Jednoduché a funkčné CRM obsahuje aj Bondly pri správe leadov.

G

Generovanie obchodných kontaktov

Proces na Marketingu na získanie obchodných kontaktov pre ďalšie spracovanie v rámci firmy, spravidla na predanie obchodníkom alebo pre-sales pre pokus o zobchodovanie klienta. Ide o aktivity z marketingového mixu, výstupom ktorých je relevantný kontakt posunutý na obchodné oddelenie firmy.

K

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

KPIs alebo hovorovo aj “kápéíčka” sú top level kvantifikovateľné metriky a ciele, ktoré pomáhajú vlastníkom firiem alebo tímom v rámci väčších firiem monitorovať progres, výkon a úspechy dosahované nastavenou biznisovou stratégiou. Pomáhajú sa im zamerať na to dôležité a pravidelne tento výkon monitorovať. KPIs sú pre každú firmu a odvetvie podnikania špecifické a definované môžu byť pre obchod, marketing, výrobu a ďalšie oblasti.

Konfigurácia, cena, cenová ponuka

CPQ systém umožňuje sales tímom presnejšie a rýchlejšie generovať ceny za produkty a služby spojené s ich biznisom. Ide o špecifický softvér na tvorbu ponúk, ktorý to robí rýchlejšie, efektívnejšie, presnejšie a s minimálnou chybovosťou oproti manuálnemu procesu. Eliminuje prerábky a zvyšuje šance na uzavretie obchodných ponúk vďaka rýchlosti dodania cenovej ponuky a jej presnosti. Takouto aplikáciou je aj Bondly.

Konfigurator / Produktový konfigurátor

Produktový konfigurátor môže byť tak jednoduchý alebo tak komplexný typ aplikácie / softvéru aký firma potrebuje. Umožňuje zákazníkom zvoliť si parametre dodávky podľa svojich potrieb ale len v rámci možností ponúkaných dodávateľom. Umožňuje klientom urobiť si predstavu o možnostiach, prípadne cene. V prípade kvalitných konfigurátorov s aktualizovanými informáciami aj priamo objednanie 1:1 podľa požiadaviek. Produktový konfigurátor vám umožnuje vytvoriť aj Bondly.

Kvalifikovaný obchodný kontakt

Kvalifikovaný lead (potenciálny klient) je biznisový kontakt, ktorý prešiel úvodným sitom, prejavil záujem o službu a/alebo spĺňa ďalšie biznisom definované parametre alebo urobil kroky pre potenciálne úspešné uzatvorenie budúceho obchodu. Tieto kritériá si každá firma a produkt definuje sám. Za jeho definíciu zodpovedá kombinovane marketing a obchod. Následne marketing, za jeho generovanie a posúvanie na obchod, ktorý má za úlohu takýto kontakt úspešne zobchodovať. Takýto lead môže byť hodnotený akoukoľvek internou hodnotiacou schémou, napr. pd 1 do 100, kde 100 je najvyššia pravdepodobnosť uzatvorenia obchodu a vysoký prejavený záujem potenciálneho klienta.

O

Obchodní zástupcovia

Obchodní zástupcovia pracujú priamo pre spoločnosť a majú za úlohu predať produkt či službu. Su primárnym kontaktom so zákazníkom počas celého cyklu predaja. Môžu pripravovať cenové ponuky na mieru zákazníkom, mali by poznať ich potreby, odvetvie aj konkurentov. Sú priamo zodpovední za generovanie obratu firmy ak firma predáva cez tento kanál a nie je napr. internetový obchod.

Obchodný kontakt

Lead alebo aj potenciálny klient je zákazník, ktorý môže byť jednotlivec alebo firma, a ktorý zároveň za účelom získania dalších informácii o vaše službe, produkte alebo firme zanechal na seba kontakt. Ide aspoň o jeden kontaktný údaj, napríklad e-mailovú adresu alebo telefónne číslo spojené s menom zákazníka, názvom firmy či ďalšími detailami. Ide o potenciálneho zakaznika, ktorý už o vašej firme počul, väčšinou z marketingovej komunikácie (napr. bol zasiahnutý formou online reklamy). Je výsledkom lead generation.

Objednávkový formulár

Jednoduchý alebo komplexný formulár / dokument slúžiaci na objednávku tovaru.Špecifikuje základné parametre dodania produktu a služby ako termín a formu dodania, typ tovaru a služby, formu, formu a termín platby, či ďalšie parametre dôležité pre konkrétny typ biznisu.

P

Príprava predaja

Tím alebo jednotlivci zodpovední za prípravu podkladov pre oddelenie obchodu vo forme cenových odhadov a podkladov cenových ponúk. Zhromažďujú interne a trhové informácie pre prípravu ponúk tak aby boli konkurenčne schopné a zároveň spĺňali požiadavky zákazníka. Úzko spolupracujú s obchodníkmi. Vyskytujú sa najma vo veľkých firmách a v B2B (business-to-business) segmente.

Ž

Žiadosť o cenovú ponuku

Ide o dokument, v ktorom zákazník alebo klient žiada potenciálnych dodávateľov o predloženie cenových ponúk a špecifikuje v ňom typ, rozsah a ďalšie detaily produktu, tovaru alebo požadovanej služby. Je súčasťou väčších komplexných projektov, pri ktorých je tvorba ponúk časovo a finančne náročná. Zároveň ide o formu šetrenia nákladov na strane klienta, keďže definuje rovnaké podmienky dodávky pre všetkých dodávateľov a môže si tak vybrať najlacnejšiu ponuku na trhu pri dodržaní vstupnej špecifikácie.